Opleiding | 9 dagen

Opleiding Jeugdboa

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De functie van de BOA binnen het integrale veiligheids- en leefbaarheidsveld is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De politie richt zich meer en meer op haar kerntaken, terwijl gemeenten zich steeds meer positioneren als regiehouder veiligheid en leefbaarheid. De visie van de politie is, naast haar kerntaken ingevolge artikel 3 Politiewet 2012, een bijdrage te leveren gericht op het vergroten van veiligheid en leefbaarheid op lokaal niveau. Dit betekent dat BOA’s en toezichthouders een bredere rol en taakstelling krijgen en dat de samenwerking met de politie wordt verstevigd.

Deze ontwikkeling is onder andere te zien in het wijkgericht werken en burgerparticipatie, waarbij de burger uiteraard centraal staat. Onder die burgers vallen vanzelfsprekend ook jeugdigen. Vanuit de wetenschap wordt meer en meer duidelijk dat jongeren op steeds vroegere leeftijd risico- en crimineel gedrag vertonen en dat de preventie daarop meer aandacht vergt van lokale professionele partners en ouders.

Onderwerpen
De opleiding is onderverdeeld in twee segmenten:
1. Ontwikkeling en verbetering van persoonlijk vakmanschap
2. Wijk- en jeugdgericht werken.

Deze segmenten behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Opvoedstijlen, ontwikkelingspsychologie, social media, leeftijden, groepsdynamica, gedragsontwikkeling, (meer) inzicht in gedrag en achtergronden van culturele minderheden.
  • Instellingen, kerntaken jeugd en wie heeft de regie, het uitzetten van een format wijkbeschrijving jeugd, zorgmelding, schillenmodel, positionering, belangen, portfolio opbouw en preventie.
  • EVRM, UVRM, rechten van het kind, karakter van het (jeugd-)strafrecht, adolescentenstrafrecht, de PIJ-maatregel, gezag beperkende maatregelen, straffen en maatregelen.

Ook is coaching on the job mogelijk in overleg met (de werkgever van) de cursist.

Insteek / Benadering

De training en ontwikkeling vinden plaats op klassikaal en individueel niveau aan de hand van onderwijsleergesprekken, wetenschappelijke achtergronden en modellen en methodieken die toepasbaar gemaakt zijn op lokaal niveau.

Doel
U verwerft kennis, inzicht en vaardigheden om op een juiste wijze met jeugd(groepen) om te gaan. Verder krijgt u handvatten om u beter te positioneren op lokaal niveau ten aanzien van wijkgericht werken, jeugdproblematiek en de preventieve aanpak daarvan.

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste aanleg bestemd voor jeugdboa’s, maar mogelijk ook toepasbaar voor andere gemeenteambtenaren zoals medewerkers CJG, leerplichtambtenaren, coördinatoren, toezichthouders, jeugdwerkers, ambtenaren openbare orde en veiligheid, beleidsmedewerkers et cetera. Van belang hierbij is tevens de transitie van Bureau Jeugdzorg naar gemeenten.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 9 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereis

Enkele reacties van cursisten

"De manier van lesgeven sprak mij enorm aan."
"Heel prettig om deze opleiding te volgen."
"Zeer boeiende cursus, heb me geen moment verveeld."
"De middag met de wijkagente was heel nuttig en verhelderend."
"Veel geleerd, niet alleen theorie maar ook op communicatiegebied."
"De lesstof werd iedere dag met veel passie gebracht. Erg leerzaam!"

Scroll naar boven