Opleiding Fraudebeheersing door accountants

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor RA’s/AA’s die moeten voldoen aan de verplichte NBA Fraudetraining 2019, waaronder accountants in business (AIB), interne accountants, overheidsaccountants en openbaar accountants.

Doelen

 1. Het vergroten van de bewustwording van de accountant over de rol die hij/zij heeft bij het signaleren van fraude(risicofactoren) en de aanpak daarvan;
 2. Het vergroten van het begrip over fraude(risicofactoren);
 3. Het vergroten van vaardigheden in het onderkennen van (fraude)risicofactoren en het onderkennen van de risico’s van het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. Het vergroten van vaardigheden van de accountant bij het bespreken van (fraude)risicofactoren met de cliënt en het omgaan met dilemma’s.

Onderwerpen
De opleiding bestaat uit diverse onderdelen, die zijn gericht op het trainen van accountants in het onderkennen van- en het omgaan met frauderisico’s en vermoedens van fraude binnen het werkveld. Er wordt verder aandacht besteed aan de specifieke rol en toegevoegde waarde die accountants (kunnen/moeten) hebben binnen de bedrijven en organisaties op het gebied van de aanpak van fraude. Meer specifiek besteden we aandacht aan:

1. Preventie en detectie:

 1. Welke frauderisicofactoren kunnen tijdens de risicoanalyse en tijdens de uitvoering van de controle gebruikt worden om zwaktes in de gecontroleerde organisatie te signaleren;
 2. Herkennen van fraudesignalen (red flags) van verschijningsvormen van fraude, waaronder frauduleuze financiële verslaggeving en oneigenlijke toe-eigening van activa;
 3. Het profiel van de fraudeur (deels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek/criminologie);
 4. De fraudedriehoek (stimulansen/druk, gelegenheden en rationalisatie/rechtvaardiging);

2. Respons: Het is niet de taak van de accountant om fraude op te sporen, maar wat wordt van de accountant verwacht als een signaal van fraude ontdekt wordt?

 1. Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie?
 2. Welke wet- en regelgeving moeten in acht genomen worden?
 3. Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon?

3. De fraudecirkel en de organisatie:

 1. Waar staat de gecontroleerde organisatie op het gebied van integriteit/fraude?
 2. Hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld ten aanzien van fraudebeheersing?
 3. De ethiek en cultuur binnen de organisatie en de "tone at the top"

4. Dilemma's:

 1. Als een accountant daadwerkelijk een signaal van fraude bij een cliënt constateert, is dat een serieuze gebeurtenis met vaak grote gevolgen. Aan de hand van aangeboden of ingebrachte casuïstiek wordt met behulp van gesprekstechnieken getraind hoe op een verantwoorde manier opvolging kan worden gegeven aan het fraudesignaal.
 2. NBA Dilemma-app.

Insteek/benadering
De opleiding is opgezet als 'blended learning ', en bestaat uit een e-learning deel en een klassikale bijeenkomst van een dag.

E-learning
U bestudeert de achtergrondinformatie zelfstandig online (e-learning), waarbij u tevens aan de slag gaat met een praktijkcase. U wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomst begeleid door docenten die de werkpraktijk kennen (inhoudelijke docenten en gedragstrainers).

Klassikale bijeenkomst
Tijdens de klassikale bijeenkomst reflecteert u op wat u in het deel e-learning aan kennis heeft opgedaan. U vergelijkt uw huidige manier van werken met de werkwijze die wordt aangereikt binnen de voor u geldende wet- en regelgeving, discussieert over bevindingen en legt de link met de leerdoelen van de opleiding. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om kennis te delen en gesprekken te voeren met uw medecursisten.

Het middaggedeelte bestaat uit het vergroten van operationele vaardigheden die van belang zijn bij een succesvollere/kwalitatief betere afhandeling van aan fraude gerelateerde onderwerpen.

Opleidingsprijs
€ 450,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de bijeenkomst.

Erkenning Nivre / PE-punten
Het bestuur van de NBA acht het van belang dat accountants deze training volgen zodat ook zij invulling kunnen geven aan de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van fraude. De opleiding voldoet aan de eisen van de NBA en omvat de in het curriculum vastgestelde titels ‘Frauderisicofactoren in de organisatie’ en ‘de accountant in business en fraude’. De opleiding levert 6 PE-uren op.

In verband met de invoering van de nieuwe PE-systematiek van NBA is het niet meer van belang dat SPV (of andere aanbieders van opleidingen) door de NBA als PE-instelling is erkend. Het onderscheid tussen erkend en niet erkend is komen te vervallen, zodat accountants geen beperking meer hebben waar zij hun cursussen volgen. Accountants kunnen te allen tijde gevolgde cursussen opvoeren als zij die kwalificeren als permanente educatie.

Locatie/data klassikale bijeenkomst
Als er nieuwe data gepland zijn, zijn die hieronder te vinden.

Waar Wanneer

 

     

Opleidingsniveau: MBO+/HBO

Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek

Neem contact op

Terug naar overzicht