Banner-summer-school-SPV

Lesprogramma module 'Het netwerk in beeld'

Lesprogramma module “Het netwerk in beeld”:

Functie leerplicht/RMC binnen het Nederlandse onderwijssysteem
•  Opbouw Nederlandse onderwijsstructuur
•  Hoofdkenmerken van verschillende schoolsoorten
•  Rol en verantwoordelijkheid van leerplicht in de school

Bespreking relevante onderdelen uit de Onderwijswetten
•  Globale uitleg van de wetten (WPO, WVO, WEB) en hun effect op het functioneren van het onderwijs

Landelijk en regionaal VSV-beleid
•  Actuele ontwikkelingen

Zorgstructuren in en om de school (Passend Onderwijs)
•  Doelstelling, ontwikkelingen en gevolgen invoering passend onderwijs
•  Wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van een SWV – VO
•  Regionale expertise centra (REC)
•  Organisatie zorgstructuur in de school
•  Convenanten

Transitie Jeugdzorg, Participatiewet en WMO
•  Actuele ontwikkelingen
•  Samenwerking in de wijk
•  Rol leerplicht /RMC

Samenwerking met sociale zaken
•  Op welke gebieden vindt samenwerking plaats 
•  Advisering bij uitkering aan een jongere zonder startkwalificatie
•  Schuldhulpverlening

Arbeidsmarkt
•  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Jongeren en het belang van kennis van de regionale arbeidsmarkt
•  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
•  Instrumenten re-integratie
•  Globale kennis van de Wet Werken naar Vermogen
•  Actieplan Jeugdwerkloosheid, ESF-gelden

Actuele ontwikkelingen

De module wordt afgesloten op basis van een opdracht.

Scroll naar boven