Banner-summer-school-SPV

Veelgestelde vragen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Heb je vragen over SPV of over onze opleidingen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Een aantal veelgestelde vragen hebben wij alvast voor je op een rijtje gezet.

 

Algemeen

Google plaatst berichten die afkomstig zijn van een .nu-afzender (en dat is SPV) soms automatisch in de spambox of in de box 'reclame, promotie, sociaal'. Wanneer je een Google mailaccount hebt (Hotmail, Live, Outlook) kan onze mail dus in zo'n box terecht komen. Op het moment dat je onze eerste mail vanuit die box verplaatst naar je gewone inbox is het probleem opgelost.

Bij de meeste opleidingen wordt het lesmateriaal tijdens de eerste lesdag uitgereikt door de docent, tenzij hierover iets anders wordt vermeld in de bevestigingsmail / uitnodiging die je circa twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt. Wanneer je het lesmateriaal vóór aanvang van de opleiding toegezonden wilt krijgen, wordt hiervoor € 12,50 in rekening gebracht.

SPV is vrijgesteld van btw-heffing.

Vanaf Station Apeldoorn: bus RRReis 202 (richting Zwolle), uitstappen bij halte Vaassen Oosterhof. Vanuit Station Zwolle: bus RRReis 202 (richting Apeldoorn), uitstappen bij halte Vaassen Oosterhof.

Bij deze halte (Laan van Fasna) staan fietsen van KeoBike die je kunt gebruiken. Kijk daarvoor op de website van KeoBike. Het is ongeveer een kwartier fietsen naar SPV.

Kijk hier voor de verdere route.

Wij verzorgen dagelijks opleidingen op ruim 20 locaties verspreid over heel Nederland. De locatie wordt per opleiding aangegeven. In Vaassen is ons hoofdkantoor gevestigd, daar vinden ook veel opleidingen plaats. Open Inschrijvingen worden behalve in Vaassen ook vaak gegeven in De Meern (bij Utrecht) en Schijndel (Noord-Brabant).

BOA-opleiding

Iemand die boa wil worden moet eerst een basisopleiding volgen, de zgn. opleiding BOA Basisbekwaamheid. Deze opleiding bestaat uit twee onderdelen: rechtskennis (kennis van het strafrecht) en gespreks- en benaderingstechnieken incl. de vaardigheid om een combi-bon (een proces-verbaal) op te maken. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een examen (dus een theorie-examen en een praktijkexamen). Als de kandidaat voor beide onderdelen slaagt, ontvangt hij/zij een getuigschrift.

Vervolgens  vraagt de (toekomstig) werkgever een akte van opsporingsbevoegdheid aan bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze akte staat onder andere in welk domein*)  de BOA opsporingshandelingen mag verrichten en het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt. De acte is vijf jaar geldig.**) Ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste voor het verlenen van de akte.

De akte van opsporingsbevoegdheid wordt uitgereikt na beëdiging van de boa, meestal door de korpschef  van politie in de gemeente waar de boa werkzaam is of zal zijn. Pas na het afleggen van de eed kan de kandidaat zich boa noemen.

* zie hieronder de vraag over “Domeinen BOA”
** Zie de vraag over “bevoegdheid behouden”

Er zijn geen specifieke eisen wat betreft de vooropleiding. Het opleidingsniveau van de BOA-opleiding is MBO3-niveau.

Ja, je kunt je ook als particulier aanmelden voor een BOA-opleiding.

Een boa heeft opsporingsbevoegdheid in een bepaald werkterrein. Zo controleert een treinconducteur plaatsbewijzen, een milieu-inspecteur rapporteert over vervuiling en een parkeercontroleur geeft parkeerboetes uit. Een boa moet dus deskundig zijn in het vakgebied waarin hij/zij werkzaam is en de bevoegdheden hebben om op dit werkterrein handhavend op te treden. Daarom worden boa's opgeleid in hun eigen specifieke vakgebied.

Er zijn verschillende “domeinen” die ieder eigen opleidingseisen en bevoegdheden kennen. De domeinen zijn:

 • Domein I - openbare ruimte: bijvoorbeeld parkeerwachters, toezichthouders Drank- en horecawet, wijkboa’s etc.
 • Domein II - milieu, welzijn en infrastructuur: bijv. boswachters, milieu-inspecteurs (zwerfafval e.d.) etc.
 • Domein III - onderwijs: met name leerplichtambtenaren
 • Domein IV - openbaar vervoer: bijv. treinconducteurs
 • Domein V - werk, inkomen en zorg: bijv. sociaal rechercheurs m.b.t. uitkeringsfraude
 • Domein VI - overige boa’s (o.a. telecom, politie e.d.)

Nee, wij bieden geen baangarantie.

De HTV-opleiding bij een ROC is een meerjarige MBO-opleiding waarbij naast de BOA-specifieke kennis ook andere vakken worden gegeven (bijv. Nederlands). Ook maken bepaalde keuzemodules deel uit van de opleiding, zoals bijv. toezichthouder Alcoholwet. Na het behalen van het diploma is de boa vrijgesteld van het eerstvolgende permanente her- en bijscholingstraject van vier modules. De ROC-opleiding is dus een bredere opleiding met meer vakken en dus vrijstelling van de PHB.

De opleiding BOA Basisbekwaamheid, zoals die wordt verzorgd door SPV, richt zich primair op het behalen van het getuigschrift BOA. Deze opleiding is ontdaan van “alle toeters en bellen”. Om jouw bevoegdheid te behouden ben je dus na deze negendaagse opleiding wel wettelijk verplicht om de permanente her- en bijscholing te volgen gedurende vier jaar. Bovendien is het voor “specialisatie” in bepaalde onderwerpen nodig nog een aanvullende cursus te volgen, afhankelijk van de functie van de boa. Wordt de boa bijvoorbeeld belast met de controle op de naleving van de Alcoholwet, dan is het wenselijk de basisopleiding Alcoholwet te volgen. Dat is echter geheel het initiatief van de boa zelf of de wens van de werkgever, maar niet verplicht.

Voor de negendaagse BOA-opleiding van SPV is geen vooropleiding vereist. ROC’s stellen wel een eis aan het opleidingsniveau.

Het getuigschrift BOA blijft geldig tot vijf jaar na de datum die op het getuigschrift vermeld staat. Wel moet de nieuwe werkgever ervoor zorgen dat de boa opnieuw beëdigd wordt (nieuwe akte van opsporingsbevoegdheid) en moet de boa blijven voldoen aan de eisen die aan de PHB zijn gesteld.

Een boa kan in maximaal twee domeinen werken, maar alleen als de boa bij twee verschillende BOA-werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen. Een parkeercontroleur in dienst van een gemeente kan bijvoorbeeld ook BOA milieu zijn voor een landgoedeigenaar. Hij/zij beschikt dan over twee verschillende akten van opsporingsbevoegdheid, bijvoorbeeld een akte voor het domein Openbare ruimte en een akte voor het domein Milieu, welzijn en infrastructuur.

Van domein I naar domein II en andersom:
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dien je een nieuwe aanvraag in bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt dan voor de resterende termijn een akte in het andere domein aan jou verleend.

Wat de Permanente Her- en Bijscholing betreft geldt dat je in de looptijd van vijf jaar vier onderdelen van de PHB moet behalen om een verlenging van de akte te kunnen aanvragen. Deze onderdelen kunnen in twee domeinen behaald zijn. Op basis van de vier behaalde PHB-onderdelen (dus in twee verschillende domeinen) kun je een verlenging van de akte aanvragen. Daarna start je met de PHB-cyclus in het nieuwe domein.

Indien je overstapt naar een ander domein maar wel bij dezelfde werkgever blijft werken, is er sprake van een mutatie. Deze mutatie moet je via het Aanvraag-/Mutatieformulier doorgeven aan de Dienst Justis. Je krijgt vervolgens een nieuwe akte waarop het nieuwe domein vermeld staat. De geldigheid van die akte is de resterende termijn van jouw oude akte. Wat de Permanente Her- en Bijscholing betreft geldt het onderstaande:

 1. Van een domein met verplicht PHB-stelsel naar een ander domein met een verplicht PHB-stelsel (Domein I , II en III):
  Wat betreft de PHB-eisen geldt dat je in de looptijd van vijf jaar vier onderdelen van de PHB moet behalen om een verlenging van de akte te kunnen aanvragen. Deze onderdelen kunnen in twee domeinen behaald zijn. Op basis van de vier behaalde PHB-onderdelen (dus in twee verschillende domeinen) kun je een verlenging van de akte aanvragen. Daarna start je met de PHB-cyclus in het nieuwe domein.
 2. Van een domein zonder PHB-stelsel (Domein IV, V en VI) naar een domein met een verplicht PHB-stelsel (domein I, II en III):
  Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dien je een nieuwe aanvraag in bij de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.
 3. Van een domein met een PHB stelsel (I, II en III) naar een domein zonder PHB stelsel:
  Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dien je een nieuwe aanvraag in. Er wordt dan voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.

Examens

Het ExTH-examen Rechtskennis kan in de volgende locaties worden gedaan:
Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borne, Breda, Den Haag, Den Helder, Deventer, Eindhoven, Ermelo, Goes, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Voorburg, Zwolle.

Het examen Gespreks- en benaderingstechnieken kan uitsluitend bij ExTH in Amersfoort worden gedaan.

Het examen BOA rechtskennis bestaat uit 50 meerkeuzevragen waarvan er 35 goed beantwoord moeten worden om te kunnen slagen.

Dit examen is een praktijkexamen, waarbij je twee casussen moet uitspelen met een acteur en van één casus na het rollenspel de combibon moet uitschrijven.

Als een deelnemer het BOA-examen haalt, ontvangt hij/zij een getuigschrift dat rechtstreeks door examenbureau ExTH wordt toegezonden aan het privéadres van de cursist.

Het getuigschrift van ExTH (dus zowel voor de opleiding BOA Basisbekwaamheid als voor de PHB-modules) is vijf jaar geldig.

Wanneer men binnen één jaar na het behalen van het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid wordt beëdigd, geldt de benoemingsperiode van vijf jaar vanaf de datum die op de akte van beëdiging staat. Wanneer men na één jaar na het behalen van het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid wordt beëdigd, geldt de benoemingsperiode van vijf jaar vanaf de datum die staat vermeld op het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid.

Het is mogelijk bij ExTH een aangepast examen aan te vragen. Dit doe je door het “aanvraagformulier aangepaste examinering” tenminste vier weken voor de examendatum bij ExTH in te dienen. Dit aangepaste examen kan uitsluitend bij ExTH in Arnhem worden afgelegd. Voor meer informatie zie www.exth.nl aangepaste examinering.

Theorie-examen: (alleen bij ExTH Plotterweg 1 in Amersfoort)
Het examen wordt op papier uitgereikt en – indien nodig – mag de kandidaat extra tijd gebruiken. Overigens is het bij het theorie-examen voor iedere kandidaat mogelijk op het beeldscherm het lettertype en de kleur van de letter en de achtergrond aan te passen. Gezien de ruime tijd voor het theorie-examen is de ervaring dat extra aangevraagde tijd zelden gebruikt wordt.

Praktijkexamen: 
Voor het praktijkexamen kan het wél van belang zijn om extra tijd te hebben. Deze wordt echter uitsluitend toegekend op basis van een dyslexieverklaring.

Voor dove en slechtziende kandidaten die vrijstelling willen voor het examen GB&T geldt dat zij aan ExTH de volgende documenten moeten overleggen:

 • verklaring van een arts betreffende de visuele of auditieve beperking
 • verklaring van de leidinggevende waarin staat voor welke uitvoerende werkzaamheden de kandidaat de boa-bevoegdheid nodig heeft.

Daarbij dient de volgende informatie toegevoegd te worden:

 • vermelding dat het om een verzoek om vrijstelling gaat
 • de NAW-gegevens van de kandidaat
 • de functie
 • de organisatie waar de kandidaat werkzaam is
 • zijn/haar emailadres en/of telefoonnummer

Na ontvangst van deze documenten plus het positief resultaatoverzicht van het onderdeel rechtskennis krijgt de kandidaat na vijf werkdagen het getuigschrift BOA toegezonden.

Tijdens het examen mag je niets meenemen naar de examenzaal (alleen wat “dextro”). Eten of drinken kun je achterlaten bij de toezichthouder van de examenlocatie. Je kunt dit dan tijdens het examen bij hem/haar ophalen, maar het mag niet mee in de examenzaal. De toezichthouder van de examenlocatie wordt op de hoogte gesteld.

Wij adviseren je ruim voorafgaande aan de examendatum hierover contact op te nemen met ExTH.

Bij annulering of wijziging via SPV geldt het volgende:

 • Tot drie weken vóór de examendatum kan de reservering bij ExTH kostenloos geannuleerd of gewijzigd worden. Daarna wordt het gehele examentarief in rekening gebracht.
 • Heb je voor het praktijkexamen een bepaalde voorkeur voor het tijdstip van het examen, dan dien je dit bij opgave direct kenbaar te maken. Wanneer de uitnodiging voor het examen verzonden is (dat is exact twee weken voor de examendatum) kan er niets meer gewijzigd worden.

Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan het examen waarvoor zij zijn aangemeld. Kandidaten die in verband met ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden niet aan een examen kunnen deelnemen, overleggen aan de examencommissie van ExTH een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim wordt gemeld. Bij een dergelijk verzoek moeten bewijsstukken zijn gevoegd waaruit de ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden onomstotelijk moeten blijken.

 • Beeldschermexamen (theorie): 
  • de kandidaat ontvangt direct na het examen de voorlopige uitslag en heeft inzage in de foutief beantwoorde vragen. De definitieve uitslag wordt na drie werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail verstuurd.
 • Beeldschermexamen DHW boeterapport:
  • de kandidaat ontvangt binnen tien werkdagen per e-mail de uitslag.
 • Praktijkexamens Boa Basisbekwaamheid, PHB Domein I, Domein II en Domein III:
  • De kandidaat ontvangt na drie werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail de definitieve uitslag.
  • De onderwijsinstelling ontvangt per mail een overzicht van de resultaten van hun kandidaten. Van de gezakte kandidaten ontvangt de onderwijsinstelling tevens de toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen.
  • Een individuele kandidaat ontvangt bij een onvoldoende resultaat de toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen per e-mail samen met de uitslag.

Je kunt op de website van ExTH bij “Examinering/verlies diploma/getuigschrift” een aanvraagformulier invullen voor een nieuw exemplaar. De kosten zijn € 25,- (vooraf te betalen).

Neem contact op met SPV om een herexamen in te plannen.

Neem hiervoor contact op met SPV.

Ja, je kunt in je rapportage aangeven dat je kleurenblind bent. Dat mag je bovenaan of onderaan zetten. Het wordt niet meegenomen als officieel gedeelte van de rapportage, maar dan weten de beoordelaars dat je hiermee te maken hebt. De beoordelaars houden er dan rekening mee voor de onderdelen die een kleur betreffen. Ook zonder kleur kan je wel iets zeggen over signalementen van mensen, dus probeer in ieder geval een aantal dingen te benoemen. Kleuren van auto’s e.d. worden uiteraard niet fout gerekend.

Permanente Her- en Bijscholing

Om hun opsporingsbevoegdheid te behouden moeten boa's in Domein I, II en III een traject volgen van permanente her- en bijscholing (PHB). Dit traject omvat vier modules (gedurende vier jaar één module per jaar), die in vijf jaar behaald moeten worden (er is dus een “reservejaar”).

Na elke module ontvangt de boa van ExTH een certificaat. Minimaal drie maanden vóór het einde van de aktedatum dient men aan de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid vier PHB-certificaten te overleggen en wordt de akte van opsporingsbevoegdheid weer met vijf jaar verlengd.

In de overige domeinen (IV, V, VI) is nog geen PHB-regeling van kracht en dient men wél iedere vijf jaar de akte te verlengen door het behalen van de examens BOA Basisbekwaamheid.

De PHB-modules in deze domeinen mogen in willekeurige volgorde worden gedaan. Wij adviseren echter eerst de twee theorie-modules (Module 1 en 2) te volgen, en pas daarna de twee praktijkmodules (Module 3 en 4). Dit is echter een advies, geen voorschrift.

Na het examen ontvang je een getuigschrift van ExTH. Na overlegging van de getuigschriften van alle PHB-modules kan door de Dienst Justis de acte van opsporingsbevoegdheid met vijf jaar worden verlengd. 

Hoewel het niet wenselijk is, kan men eventueel meerdere modules in een jaar volgen om zo een achterstand in te halen. Neem even contact op met SPV om dit in te plannen.

De seniorenontheffing (die vijf jaar geldig was) is afgeschaft. De ontheffing hield in dat BOA’s wel moesten deelnemen aan de PHB-opleidingen, maar geen examen hoefden te doen.

Voor de boa's waar deze ontheffing in het verleden is verleend, geldt dat de ontheffing de volledige periode van vijf jaar geldig blijft. Nieuwe verzoeken voor een seniorenontheffing worden afgewezen. 

Wanneer de seniorenontheffing afloopt vóór de pensioendatum (bijv. doordat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd naar 67 jaar), moet de boa alsnog na verloop van de seniorenontheffing de BOA-akte verlengen en daarvoor nog voor enkele modules examen doen. De boa doet voor verlenging een aanvraag bij de dienst Justis met daarbij overlegging van een deelnamebewijs aan de gevolgde PHB-modules.

HTV-kandidaten die de beroepsgerichte examens via ExTH hebben afgerond en in het bezit zijn van een mbo-diploma HTV kunnen vrijstelling aanvragen bij ExTH. ExTH bepaalt of aan de voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan en welke onderdelen vrijgesteld zijn.

Voor meer informatie ga naar de website van ExTH (www.exth.nl).

Ja, de boa moet voor beide domeinen de PHB-cyclus volgen.

Diverse opleidingen

Het is niet nodig een eigen laptop mee te nemen. SPV zorgt voor computers.

Het beroep van leerplichtambtenaar is een veeleisende baan op HBO-niveau, waarbij men te maken kan krijgen met complexe situaties. Voordat je besluit je (om) te scholen, is het raadzaam om eens te gaan praten met een ervaren leerplichtambtenaar.

Misschien is een leerplichtambtenaar in jouw gemeente bereid meer te vertellen over zijn/haar beroep en de dagelijkse werkzaamheden. Voor een leerplichtambtenaar zijn goede communicatieve vaardigheden van groot belang. Je praat niet alleen met de jongere, maar ook met ouders, mentoren, medewerkers van diverse zorgorganisaties, etc. Bij vacatures selecteert men vooral op vooropleiding en relevante werkervaring. Een vooropleiding op HBO-niveau is gewenst. Er bestaat geen “vakopleiding Leerplichtambtenaar” of zoiets. SPV heeft wel enkele opleidingen die de (toekomstig) leerplichtambtenaar in zijn/haar carrière kunnen ondersteunen:

 • Basiscursus Leerplicht 
  Wanneer je een idee wilt krijgen van wat het vak inhoudt, kun je bij ons de tweedaagse basiscursus Leerplicht volgen. 
 • Leergang Leerplicht
  De Leergang Leerplicht is bedoeld voor leerplichtambtenaren die al enige praktijkervaring hebben opgedaan of (minimaal) hebben stage gelopen. Deelname aan de opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek door onze adviseur. Na jouw inschrijving neemt zij contact met jou op.
 • BOA Basisbekwaamheid Domein III (onderwijs)
  Eén van de taken van de leerplichtambtenaar kan zijn het handhavend optreden in geval van ongeoorloofd schoolverzuim. Leerplichtambtenaren maken daarvoor dan een proces-verbaal op. Om proces-verbaal te mogen opmaken moet je eerst beëdigd zijn tot boa (buitengewoon opsporingsambtenaar)*. Wanneer je de opleiding tot boa hebt afgerond, zorgt jouw werkgever (de gemeente) ervoor dat je beëdigd wordt en dat je bevoegdheden krijgt om met behulp van een proces-verbaal handhavend op te treden. Je wordt boa door het volgen van de opleiding BOA-basisbekwaamheid
  Het certificaat BOA Basis is vijf jaar geldig. Het kan bij jouw sollicitatie een voordeel zijn als je beschikt over dit certificaat. De opleiding BOA basisbekwaamheid voor Domein III wordt door ons aangeboden in een negendaagse klassikale opleiding
  *) Het is niet zo dat iedere leerplichtambtenaar de BOA-bevoegdheid nodig heeft. Dat hangt af van de taken van de leerplichtambtenaar.

De modules van de Leergang zijn afzonderlijk te volgen en bovendien in willekeurige volgorde. 

SPV wil dit inderdaad op verzoek doen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@spv.nu met vermelding van jouw registratienummer in het LKLR.

SPV Leerplein

Dit is leerplein.spv.nu.

Nee, als je een opleiding volgt via het leerplein ontvang je geen lesboek. Je kunt het lesmateriaal dan digitaal via het leerplein inzien.

De memotrainer is te bereiken met de inloggegevens die je ontvangen hebt voor de digitale leeromgeving. Dit is een automatisch gegenereerde mail! Wanneer je de theorie op het leerplein hebt doorlopen, start je met het maken van de toetsen. Nadat je een vraag/toets hebt afgerond, worden deze (afgeronde) vragen gegenereerd in de memotrainer, om te oefenen; niet eerder dus! Deze uitleg vind je ook wanneer je ingelogd bent in de digitale leeromgeving.

Het platform waarop het SPV-Leerplein draait (aNewSpring) wordt geoptimaliseerd voor de browsers Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Safari. De verouderde browserversie Internet Explorer 11 wordt sinds 1 november 2022 niet meer ondersteund.

Betalen

Dat is in principe mogelijk. Neem contact met ons op om daarover afspraken te maken.

Dit kan komen door:

 • De klant bestelt voor het eerst met Klarna en hierdoor is de eerste bestelling qua kosten te hoog
 • De klant heeft meerdere facturen open staan bij Klarna waardoor de klant is geblokkeerd
 • De klant vult de geboortedatum in van een persoon onder de achttien

Bij annulering van een e-learningopleiding zijn de kosten altijd € 17,50

Bij annulering tot drie weken voor de eerste dag van de klassikale opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna worden de opleidingskosten wel berekend.

Staat jouw vraag er niet bij?

Neem dan contact met ons op. Bel 0578 - 573 703 of maak gebruik van het contactformulier.

Scroll naar boven