Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 10 dagen

Milieu Vervolgopleiding

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze opleiding bouwt verder op de Milieu Basisopleiding. Je krijgt inzicht in hoe het milieurecht is georganiseerd en op welke wijze milieuovertredingen gehandhaafd kunnen worden. Hierbij komen ook de meer gecompliceerde milieuovertredingen aan bod zoals afgifte van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen, overtreding bij inrichtingen en het lozen. Ook wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen van de omgevingswet.

In deze opleiding gaat het zowel om kennis als vaardigheden. Naast de theorie is er ook aandacht voor het afnemen van een verhoor en het schrijven van een proces-verbaal en het opmaken van een proces-verbaal ten behoeve van een bestuurlijke strafbeschikking.

Insteek / Benadering

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding komt de theorie omtrent de milieuwetgeving aan de orde.

 • Uitgangspunten van het milieubeleid in Nederland
 • Indeling van het milieurecht
  • Afvalstoffenrecht
   • Wet milieubeheer
   • Afvalstoffenverordening en de onderliggende uitvoeringsbesluiten
  • Regels  bij inrichtingen (in de toekomst milieubelastende activiteiten)
  • Directe en indirecte lozingen
  • Externe veiligheid
   • Vuurwerk
   • Gevaarlijke stoffen (veiligheidsinformatieblad)
  • Bodembescherming
  • Regelgeving asbest
 • Strafbaarstelling van milieudelicten via de wet op de economische delicten
 • Landelijke handhavingstrategie
 • Toepassen van de bestuurlijke strafbeschikking
 • Samenspel tussen de stafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van milieuovertredingen


Naast de vereiste theoretische kennis worden in deze opleiding veelvoudig praktijkcasussen besproken. Dit kunnen zowel casussen zijn van de deelnemers zelf (aandragen uit hun eigen praktijk) als casussen die de docent aandraagt. De cursisten moeten deze casussen (individueel of in groepjes) uitwerken, waarna deze klassikaal besproken worden.

Na afloop van deze opleiding heb je voldoende kennis om tegen milieuovertredingen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op te kunnen treden. Ook weet je andere milieuovertredingen waarbij sprake is van een ander bevoegd gezag te signaleren en deze door te geven aan deze handhavingspartners. Je kunt daarbij optreden als een volwaardige gesprekspartner. 

De opleiding wordt afgerond met een examen. Dit examen bevat zowel theoretische vragen als het zelfstandig afhandelen van een casus met betrekking tot een milieuovertreding. 

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en regionale omgevingsdiensten (boa/toezichthouder) die belast zijn met het toezicht op en de naleving en handhaving van de milieuwetgeving. Deze boa’s zullen voornamelijk werkzaam zijn in het domein II bij de gemeente of de omgevingsdiensten.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703.

De opleiding kan ook in company worden verzorgd.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 10 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven