Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 dag

Fraudebeheersing door accountants

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding bestaat uit diverse onderdelen, die zijn gericht op het trainen van accountants in het onderkennen van- en het omgaan met frauderisico’s en vermoedens van fraude binnen het werkveld. Er wordt verder aandacht besteed aan de specifieke rol en toegevoegde waarde die accountants (kunnen/moeten) hebben binnen de bedrijven en organisaties op het gebied van de aanpak van fraude. Meer specifiek besteden we aandacht aan:

1. Preventie en detectie:

 1. Welke frauderisicofactoren kunnen tijdens de risicoanalyse en tijdens de uitvoering van de controle gebruikt worden om zwaktes in de gecontroleerde organisatie te signaleren?
 2. Herkennen van fraudesignalen (red flags) van verschijningsvormen van fraude, waaronder frauduleuze financiële verslaggeving en oneigenlijke toe-eigening van activa.
 3. Het profiel van de fraudeur (deels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek/criminologie).
 4. De fraudedriehoek (stimulansen/druk, gelegenheden en rationalisatie/rechtvaardiging).

2. Respons:
Het is niet de taak van de accountant om fraude op te sporen, maar wat wordt van de accountant verwacht als een signaal van fraude ontdekt wordt?

 1. Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie?
 2. Welke wet- en regelgeving moeten in acht genomen worden?
 3. Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon?

3. De fraudecirkel en de organisatie:

 1. Waar staat de gecontroleerde organisatie op het gebied van integriteit/fraude?
 2. Hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld ten aanzien van fraudebeheersing?
 3. De ethiek en cultuur binnen de organisatie en de "tone at the top".

4. Dilemma's:

 1. Als een accountant daadwerkelijk een signaal van fraude bij een cliënt constateert, is dat een serieuze gebeurtenis met vaak grote gevolgen. Aan de hand van aangeboden of ingebrachte casuïstiek wordt met behulp van gesprekstechnieken getraind hoe op een verantwoorde manier opvolging kan worden gegeven aan het fraudesignaal.
 2. NBA Dilemma-app.

Doelen

 1. Het vergroten van de bewustwording van de accountant over de rol die hij/zij heeft bij het signaleren van fraude(risicofactoren) en de aanpak daarvan.
 2. Het vergroten van het begrip over fraude(risicofactoren).
 3. Het vergroten van vaardigheden in het onderkennen van (fraude)risicofactoren en het onderkennen van de risico’s van het niet naleven van wet- en regelgeving.
 4. Het vergroten van vaardigheden van de accountant bij het bespreken van (fraude)risicofactoren met de cliënt en het omgaan met dilemma’s.

In verband met de invoering van de nieuwe PE-systematiek van NBA is het niet meer van belang dat SPV (of andere aanbieders van opleidingen) door de NBA als PE-instelling is erkend. Het onderscheid tussen erkend en niet erkend is komen te vervallen, zodat accountants geen beperking meer hebben waar zij hun cursussen volgen. Accountants kunnen te allen tijde gevolgde cursussen opvoeren als zij die kwalificeren als permanente educatie.

Insteek / Benadering

De opleiding is opgezet als 'blended learning', en bestaat uit een e-learning deel en een klassikale bijeenkomst van een dag.

E-learning
Je bestudeert de achtergrondinformatie zelfstandig online (e-learning), waarbij je tevens aan de slag gaat met een praktijkcase. Je wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomst begeleid door docenten die de werkpraktijk kennen (inhoudelijke docenten en gedragstrainers).

Klassikale bijeenkomst
Tijdens de klassikale bijeenkomst reflecteer je op wat je in het deel e-learning aan kennis hebt opgedaan. Je vergelijkt jouw huidige manier van werken met de werkwijze die wordt aangereikt binnen de voor jou geldende wet- en regelgeving, discussieert over bevindingen en legt de link met de leerdoelen van de opleiding. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om kennis te delen en gesprekken te voeren met jouw medecursisten.

Het middaggedeelte bestaat uit het vergroten van operationele vaardigheden die van belang zijn bij een succesvollere/kwalitatief betere afhandeling van aan fraude gerelateerde onderwerpen.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor RA’s/AA’s die moeten voldoen aan de verplichte NBA Fraudetraining 2019, waaronder accountants in business (AIB), interne accountants, overheidsaccountants en openbaar accountants.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven