Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 11 dagen

Strafprocesrecht voor financiële instellingen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen duurt twaalf dagdelen:

 1. Introductie en toelichting programma
Instaptoets en nabespreking

Recht in het algemeen

 • onderscheid privaatrecht en publiekrecht
 • onderscheid materieel en formeel recht

Inleiding Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving 

 • verschil tussen toezicht en opsporing.

 2. Materieel strafrecht
Begrippen materieel strafrecht en strafbaar feit

 • welke gedragingen zijn strafbaar
 • soorten straffen en maatregelen
 • samenloop tussen strafbare feiten, omvang en werking strafrecht
 • legaliteitsbeginsel, voorwaarden vervolgbaarheid en uitvoerbaarheid.

Casuïstiek
Inleiding begrip strafbaar feit

 • bestanddelen strafbaar feit begrijpen aan de hand van casuïstiek

 3. Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving
Loop van het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding

 • van aangifte tot vervolging en van berechting tot executie

Personen en instanties in het (strafproces)recht

 • begrip verdachte, het OM, (hulp)officier van justitie, rechter-commissaris, raadkamer, rechterlijke macht, opsporingsambtenaren

Taak en organisatie Nationale Politie + Bijzondere opsporingsdiensten

 • van de geïnventariseerde opsporingsdiensten worden taak, organisatie en handhavingsbeleid besproken.

Toezichthouders en hun bestuursrechtelijke beslissingen

 4. Materieel strafrecht
Voortgang begrip strafbaar feit

 • deelnemingsvormen (uitlokking, medeplegen, medeplichtigheid), poging en strafbaarstelling voorbereidings-handelingen, rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden.

Behandeling veel voorkomende misdrijven

 • onder meer diefstal, verduistering, oplichting, afpersing, valsheidmisdrijven
 • fraude met online bankieren, witwassen en identiteitsfraude

Casuïstiek misdrijven en nabespreking.

 5. Formeel strafrecht (strafvorderlijke bevoegdheden)
Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid

 • aanhouden, inverzekeringstelling, bewaring, gevangenhouding

Dwangmiddelen m.b.t. plaatsen en voorwerpen

 • inleiding inbeslagnemingbepalingen en doorzoeking, bevoegdheden tot het betreden van plaatsen

Casuïstiek dwangmiddelen en nabespreking

 6. Balans
Tussentoets over de eerste 5 lessen en nabespreking: multiple choice vragen (20 – 25)

Inleiding stof van 7e dagdeel: als instanties iets willen weten of iets wil hebben van financiële instellingen.

 7. Als instanties iets willen weten of iets willen hebben
Informatieverstrekking op basis van toezicht, opsporing of anders

 • Algemene wet bestuursrecht en Wetboek van Strafvordering

Beslaglegging en inbeslagneming door opsporingsinstanties

 • 96, 94a, 105 Wetboek van Strafvordering art. 18+19 WED en 81 AWR

Hoofdlijnen van de Ontnemingswetgeving

 • conservatoir beslag (bijv. op rekeningtegoed)

Vrijwillige medewerking in relatie tot de OM-beleidsregels

 • rechten en plichten van bedrijven

Vorderen beschikbaarstelling gegevens

 • artikelen 126nc/nd en volgende, pseudo-dienstverlening.

8. Privaatrechtelijke leerstukken
Weren van ongewenste bezoekers

 • toegangsverbod en 138 WvSr

Employmentscreening

 • verplichtingen Wet op het financieel toezicht en Verklaring omtrent het gedrag

Wettelijke aansprakelijkheden

 • 6:162 BW en aansprakelijkheid fraudeur voor onderzoekskosten

9. Thema’s rondom privacy (1)
Rechtsbronnen van privacy

 • begrip privacy, grondrechten, privaatrechtelijk en publiekrechtelijk kader Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG.

Gegevensuitwisseling tussen financiële Instellingen

 • incidentenregister en gebeurtenissenadministratie
 • branchewaarschuwingssystemen (PIFI, EVR, SFH en CIS-databank

Gegevensvergaring bij derden in het kader van fraude en CDD

 • gegevens cliëntenadministratie

Gegevensuitwisseling met politie en BOD’s

 • informatieverstrekking aan de overheid en vice versa in geval van samenwerking, Wet politieregisters + Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

10. Thema’s rondom privacy (2)
Onderzoek onregelmatigheden medewerkers en onderzoeksmethoden

 • Reflexwerking Privacygedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche
 • Vastleggen van onderzoeksgegevens, de relatie met de AVG en het informeren van betrokkene
 • Beoordeling onderzoeksmethoden en –middelen door de rechter (jurisprudentie onderzoek onregelmatigheden)

11. Examentraining

12. Afsluiting
Examen (90 minuten)
(Exapol)

Toetsing
De opleiding start met een instaptoets. Halverwege wordt een tussentoets gemaakt. Je rondt de opleiding af met een examen via een erkend exameninstituut (Exapol).

Docent
De opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen is in handen van de heer mr. Felix Olijslager. Felix is eigenaar van het Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Hij werkte jarenlang bij de politie, het Openbaar Ministerie en ING Bank. Zijn laatste functie was die van senior anti-fraud officer bij ING Bank. Als penvoerder en (mede)auteur is hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Privacygedragscode voor particuliere onderzoekers (PPO) van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Felix Olijslager is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Doelen
Na afloop van deze opleiding heb je meer kennis van strafrecht, strafvorderlijke bevoegdheden en privacywetgeving. Mede daardoor ben je in jouw 'loketfunctie' binnen de veiligheids-/fraudeafdeling een goede gesprekspartner voor politiële en justitiële diensten. Hiermee draag je bij aan betere rechercheonderzoeken naar interne en/of externe fraude.

Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Straf(proces)recht vormt de basis voor iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is op het gebied van veiligheid en integriteit. Kennis van het strafrecht is van belang voor verschillende thema's: - het beoordelen van krantenartikelen in het kader van CDD - het vorderen van gegevens - het doen van aangifte - het participeren in samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van gegevens met andere financiële instellingen - het weren van ongewenste bezoekers via toegangsverboden het plaatsen van iemand in het EVR - het doen van onderzoek naar vermeende onregelmatigheden door medewerkers

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 11 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven