Opleiding | 4 dagen

BOA PHB Domein I - module 1: Wet- en Regelgeving

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is zichtbaar aanwezig en gericht op het toezicht houden en naleven van de wet- en regelgeving. De module Wet- en Regelgeving is onderdeel van de Permanente Her- en Bijscholing Domein I. Het examen is een theorie-examen.

De module Wet- en Regelgeving bestaat voor de helft uit toetstermen die eveneens een toetsterm zijn in de BOA-basisopleiding. Dat onderdeel van deze module omvat daarmee de juridische herscholing van de boa in domein 1. De andere helft van de toetstermen gaat over wetgeving die specifiek is voor de boa in domein 1. Dat deel omvat de juridische bijscholing voor de BOA in domein 1. 

Insteek / Benadering

De module Wet- en Regelgeving beslaat vier lesdagen en omvat de volgende thema’s:

 • Het lokaal bestuur en wetgeving 
  • Bevoegdheid en taken van de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester
  • Procedure vaststelling Algemene Maatregel van Bestuur en lokale verordeningen
 • Ketenpartners 
  • Samenwerking van de boa in Domein 1 met de politie
  • Inzetcriteria w.o. leefbaarheidscriterium voor de boa in Domein 1
  • Rol en taken van de belangrijkste ketenpartners van de boa in Domein 1 
 • Strafvordering
  • Het begrip verdachte
  • De rechten van de verdachte in het kader van zijn/haar verhoor 
  • Rechtsbescherming van de minderjarige verdachte
  • De Algemene wet op het binnentreden
  • Herhaalde- en voortgezette toepassing
  • Jeugdige personen en de Halt-straf
  • Het vaststellen van de identiteit van de verdachte
  • Het aanhouden van de verdachte
  • De inbeslagneming van vatbare voorwerpen
  • Fouilleringen t.b.v. de waarheidsvinding en het vaststellen van de identiteit
  • Het proces-verbaal in het algemeen en het proces-verbaal van bevindingen
  • De opsporingsbevoegdheden uit de Wet op de economische delicten
 • Bestuurlijk handhaven
  • De functies van het bestuursrecht voor het bestuursorgaan en de burger
  • De plaats van de Algemene wet bestuursrecht in het bestuursrecht 
  • De toezichthouder en zijn bevoegdheden
  • Bestuurlijke sancties 
 • Wetboek van Strafrecht
  • Het begrip strafbaar feit en de voorwaarden voor de strafbaarheid 
  • Opbouw van een wettelijke strafbepaling (norm, sanctie en kwalificatie)
  • De begrippen schuld en opzet
  • Dader (plegers, medeplegers, doenplegers en uitlokkers) en medeplichtige
  • De belangrijkste misdrijven tegen de ambtenaar 
 • Algemeen plaatselijke verordening
  • Begrippen zoals de weg, openbare plaats, bebouwde kom, handelsreclame et cetera
  • De meest voorkomende strafbare feiten uit de APV
 • Kernbepalingen uit een aantal bijzondere wetten:
  • Alcoholwet
  • Winkeltijdenwet
  • Visserijwet 1963
  • Activiteitenbesluit Milieubeheer
  • Afvalstoffenverordening
  • Waterwet
  • Wet bodembescherming
  • Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Informatieregimes/ bescherming persoonsgegevens
  • De drie wettelijke regimes ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg en Wjsg)
  • Reikwijdte van de AVG en Wpg voor de BOA

Doelen

Na afloop van deze module heb je voldoende kennis van de toetstermen om te slagen voor het (theoretisch) examen van deze module. 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en is afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van het SPV-Leerplein. Hier is de volledige lesstof digitaal terug te vinden. Je kunt daar ook podcasts beluisteren waarin de lesstof beknopt wordt uitgelegd. Ook kan je op het SPV-Leerplein oefen- en proefexamens maken met een uitgebreide feedback per vraag. Daarmee kun jij je optimaal voorbereiden op het examen.

Afronding

Je sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen. Dit examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en duurt maximaal 90 minuten. Je legt dit examen af in een gecertificeerd CBT(computer)- lokaal bij ExTH in Amersfoort of op een externe, door ExTH goedgekeurde locatie. Voor het afleggen van het examen op een locatie anders dan Amersfoort berekent ExTH per individuele examenaanvraag een toeslag van € 19,90 naast de reguliere examenkosten. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein I te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (max. 5 jaar) moet je de vier PHB modules behaald hebben om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar. 

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen
Studiebelasting: 28 contacturen + circa 30 uren zelfstudie

Scroll naar boven