Opleiding | 1 dag

Omgaan met hoogbegaafdheid bij leerplicht

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Het aantal hoogbegaafde kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs lijkt te groeien. Is dit echt zo, of gaat momenteel de aandacht uit naar een groep leerlingen die eerder niet werd gezien? De laatste tijd verschijnen met grote regelmaat artikelen in (dag)bladen en worden korte documentaires over zeer makkelijk lerende kinderen uitgezonden op televisie. Is het beeld dat van deze leerlingen wordt geschetst wel realistisch? Bestaat er daadwerkelijk een verhoogd risico op spijbelen, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten bij hoogbegaafde leerlingen? 

Onderwerpen
Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte cursusdag kruisen de wegen van de hoogbegaafde leerling en de leerplichtconsulent elkaar. Naast het wettelijk kader wordt ingezoomd op de hoogbegaafdheidsproblematiek in de breedste zin van het woord. Het doel van de training is de leerplichtambtenaar van relevante informatie te voorzien zodat maatwerk kan worden geïnitieerd en passende oplossingen kunnen worden gecreëerd.

Algemene kennis over hoogbegaafdheid
Wanneer is er sprake van hoogbegaafdheid? Waaraan herken je hoogbegaafde kinderen? Welke vooroordelen en dominante overtuigingen bestaan er? Welke behoeften hebben hoogbegaafde leerlingen? Wat kunnen de gevolgen zijn als deze behoeften niet worden vervuld? Welke onderwijsaanpassingen en mogelijkheden zijn er? Hoe communiceer je als leerplichtconsulent met ouders van hoogbegaafde kinderen?

Wetgeving en verdragen
Wat houdt het recht op onderwijs in Nederland eigenlijk in? Recht op onderwijs betekent dat er passend onderwijs beschikbaar moet zijn. Onderwijs dat aansluit op de capaciteiten van het kind én waarbij aandacht is voor zowel de cognitieve ontwikkeling als de ontplooiing van andere talenten. De overheid en de scholen zijn er volgens het Verdrag inzake Rechten van het Kind verantwoordelijk voor dat kinderen op basis van gelijke kansen hun recht op onderwijs kunnen verwezenlijken. Scholen moeten zorgen voor een aanbod van onderwijs dat gericht is op een zo volledig mogelijke ontplooiing van het kind én ze moeten zorgen voor geschikt personeel. Hoe passend is passend onderwijs eigenlijk voor het hoogbegaafde kind en wat kunnen de gevolgen zijn als onderwijs niet past? Denk daarbij aan te laag instromen, ziekteverzuim, spijbelen, afstromen, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Heeft het onderwijs voldoende oog voor de wijze van leren, denken, voelen en werken van deze kinderen? Wat mag er van een school of samenwerkingsverband verwacht worden? Hoe kan de leerplichtconsulent bijdragen aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren?

Aan de hand van theorie, ervaringen en beeldmateriaal zal antwoord gegeven worden op vragen die leven bij de leerplichtconsulenten.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Incompany

Deze opleiding wordt alleen incompany aangeboden. Voor meer informatie: mail naar info@spv.nu

Scroll naar boven